S2O

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
  บัตรเข้างาน 1 ใบ สำหรับผู้เข้างาน 1 คนเท่านั้น
  ทางเราไม่สามารถออกบัตรเข้างานหรือ Wristband ให้ใหม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  กรณีสูญหาย เสียหาย ถูกขโมย หรือถูกแกะออก ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  ผู้เข้าร่วมงานต้อง สวมใส่ Wristband อยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถให้ผู้อื่นใส่แทนเพื่อเข้างานได้
  สายรัดข้อมือ 3 วันอาจจะต้องไม่จางหรือเสียหาย ตลอดระยะเวลา 3 วันเทศกาล
  งาน s2o เป็นงานสำหรับผู้ที่อายุ 20 + ปี เท่านั้น
  ผู้เข้างานจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง(ตัวจริง)ก่อนการเข้างานทุกครั้ง
  สงวนสิทธิ์การคืนเงิน/การเปลี่ยนอย่างเคร่งครัด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  รายชื่อศิลปินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการจัดงาน
 • ความรับผิดชอบ
  ทางผู้จัดไม่รับผิดชอบทางการเงินหรือแม้แต่ทรัพย์สินส่วนบุคคลใด ๆ ที่สูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย ถูกยึด หรือได้รับความเสียหายหรือข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์หรือในระหว่างการจัดงาน โดยไม่คำนึงถึงความผิดหรือเหตุผลทุกกรณี
  ผู้เข้างานยินยอมให้เผยแพร่ ชื่อ ภาพถ่าย ประวัติข้อมูล หรือการบันทึกเสียง และยินยอมให้มีการถ่ายทอดข้อมูลไม่ว่าผ่านสื่อใด ๆ โดยสามารถเผยแพร่และทำซ้ำ ไปทั่วโลก เพื่อการประกอบเนื้อหาต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา  การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์การโฆษณาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ให้กับ บริษัท เอส ทู โอ แฟคทอรี่ จำกัด และ บริษัทในเครือ คู่ค้าหรือสื่อต่างๆ
  ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดพื้นที่สำหรับเข้าถึงพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากความแออัดของอัตราผู้เข้างาน
  ผู้เข้างานต้องยอมรับว่า บริษัท เอส ทู โอ แฟคทอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ หรือตัวแทนของ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ กรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ  (ไม่ว่าจากทางผู้จัดงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนต่างๆ) (ก) ในสถานการณ์ใดๆ เว้นแต่เนื่องจากความประมาทของ บริษัท เอส ทู โอ แฟคทอรี่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนต่างๆ (ข) ในกรณีที่สูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวโดยไม่สมเหตุสมผลต่อการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว (ยกเว้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากความประมาทของ บริษัท เอส ทู โอ แฟคทอรี่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนต่างๆ) และ/หรือ (ค) ในกรณีที่ขอบเขตในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยผู้เข้างานเอง
  สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า สาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัท เอส ทู โอ แฟคทอรี่ จำกัด โดยที่ไม่ได้เกิดจาก การกระทำโดยกษัตริย์ สงคราม การกบฏ การก่อกวน การจลาจล การก่อการร้าย เหตุไฟไหม้ การระเบิด น้ำท่วม พิธีสำคัญแห่งชาติ การโจรกรรมอุปกรณ์ที่จำเป็น ความเสียหายที่เกิดจากการกลั่นแกล้ง การประท้วง สถานการณ์การทะเลาะวิวาท สภาพอากาศ คำสั่งห้ามของบุคคลที่สาม คำสั่งเพื่อการปกป้องประเทศชาติหรือการกระทำหรือข้อบังคับของรัฐบาลแห่งชาติหรือท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัท เอส ทู โอ แฟคทอรี่ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อท่านสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยเหล่านี้
  ผู้เข้าร่วมงานต้องยอมรับว่าผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกสมมติขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ รวมถึงการคาดหวังผลกำไรทางธุรกิจ ทั้งโอกาสในการเสียชื่อเสียง หรือโอกาสในการเพิ่มชื่อเสียง ความเสียหายทางสัญญา ความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือผลสืบเนื่องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (หรือความล้มเหลวใด ๆ ที่จะดำเนินการ) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
  ผู้จัดงานไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อผู้เข้าร่วมงานแต่อย่างใดสำหรับการสูญหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้จ่ายภายในพื้นที่จัดงาน หรือการยกเลิกการจัดกิจกรรมใด ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนบุคคล ที่พักหรือการเตรียมการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานหรือการยกเลิกการของการจัดงานดังกล่าว
  ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือละเว้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ณ พื้นที่จัดงาน กรณีเกิดเหตุอันได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเดือดร้อนส่วนบุคคลใด ๆ (ยกเว้นกรณีที่เกิดจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของ บริษัท เอส ทู โอ แฟคทอรี่ จำกัด) หรือการสูญหายใด ๆ การก่อเหตุโจรกรรมหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมงาน ณ พื้นที่จัดงาน (ยกเว้นกรณีที่เกิดจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้จัดงาน) หรือเหตุจากทรัพย์สินของผู้จัดงานใดๆ
  ทางผู้จัดงาน บริษัท เอส ทู โอ แฟคทอรี่ จำกัด และตัวแทน(อย่างเป็นทางการ)ต่างๆของเรา ยอมรับโดยทั่วกันว่าทางเราไม่มีส่วนในความรับผิดชอบในทรัพย์สินส่วนบุคคลใด ๆ กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่า หรือเงินสดจำนวนมาก เนื่องจากทางเราได้มีการจัดระบบการจ่ายเงินแบบ cashless และมีตู้ ATM บริการในบริเวณพื้นที่จัดงาน ตามที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์
 • การยกเลิกและการคืนเงิน
  ทางเราขอแจ้งให้คุณทราบกรณีหากมีการยกเลิกใด ๆเกิดขึ้น  ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัตร ไม่ว่างานจะถูกยกเลิกหรือวันที่และเวลามีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดงานไม่มีข้อผูกมัดในการคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงบัตรเข้างานใด ๆ  แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมด้วยเหตุผลใด ๆก็ตาม
  ทางผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรเข้างานสูญหาย ถูกขโมย หลังจากที่ผู้ซื้อได้รับบัตรเข้างานไปแล้ว กล่าวคือผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในการรักษาบัตรของตนเองและข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ