สามารถรับบัตรหน้างานได้หรือไม่

สามารถเลือกรับบัตรได้สองทาง ได้แก่ รับบัตรหน้างาน และจัดส่งบัตรไปที่บ้าน